Tin tài chính

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - NGUYỄN THỊ CHI PHƯƠNG NGÀY 13.07.2018

Thứ sáu, Ngày 13/07/2018 00:00
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Chi Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 985.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.985.500 CP (tỷ lệ 9,95%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/07/2018.

Tin tức liên quan