Tin tài chính

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - NGUYỄN THỊ CHI PHƯƠNG

Thứ tư, Ngày 15/08/2018 00:00
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Chi Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.985.500 CP (tỷ lệ 9,95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 544.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.530.200 CP (tỷ lệ 11,77%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không nêu lí do
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/07/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2018.

Tin tức liên quan