Thông tin khác

CBTT báo cáo thay đổi cổ đông lớn

Thứ sáu, Ngày 13/11/2020 00:00
Ngày 13/11/2020, Công ty nhận được các báo cáo thay đổi cổ đông lớn của các Cổ đông như sau:
1. - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Ngọc Kim
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 981.300 CP (tỷ lệ 3,27%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.849.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.830.400 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16,1%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/11/2020.
2. - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Định

- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.410.000 CP (tỷ lệ 4,7%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.037.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.447.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,49%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/11/2020.
3. - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Văn Ba
- Mã chứng khoán: KSQ

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/11/2020.
 

Tin tức liên quan