Tin tài chính

NGUYỄN THỊ CHI PHƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ MUA 2.000.000 CP

Thứ hai, Ngày 11/06/2018 00:00
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Chi Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2018.

Tin tức liên quan