Tin tài chính

NGUYỄN THỊ CHI PHƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 1.000.000 CP

Thứ tư, Ngày 18/07/2018 00:00
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Chi Phương 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.985.500 CP (tỷ lệ 9,95%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/07/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/08/2018.

Tin tức liên quan