Tin tài chính

NGUYỄN THỊ CHI PHƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 2.000.000 CP

Thứ sáu, Ngày 11/05/2018 00:00
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Chi Phương 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2018.

Tin tức liên quan