Ban Lãnh Đạo

Hội đồng quản trị
Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Công Cương Chủ tịch HĐQT 23/10/2018
Triệu Văn Hợi Thành viên 23/10/2018
Nguyễn Việt Thông Thành viên 23/10/2018
 
Ban kiểm soát
Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Hòe Trưởng BKS 27/04/2018
Đặng Thị Tâm Thành viên 23/10/2018
Lê Hồng Ngọc Thành viên 23/10/2018
 
Ban giám đốc
Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Việt Thông Tổng giám đốc 26/09/2018
Nguyễn Thị Hoa Kế toán trưởng 19/07/2018