Giới thiệu công ty

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  • Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh - thành lập và hoạt động hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102026705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/6/2006, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư chế biến khoáng sản như đồng, chì kẽm, thiếc, đất hiếm, than cốc và que hàn công nghiệp.  
  • Ngày 05/01/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được chính thức  thành lập  theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103034314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh.
  • Ngày 15/3/2010, Công ty thực hiện tăng vốn từ 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỉ đồng chẵn) lên 7.800.000.000 VNĐ (Bảy tỉ tám trăm triệu đồng).
  • Ngày 19/8/2011, Công ty thực hiện tăng vốn từ 7.800.000.000 VNĐ (Bảy tỉ tám trăm triệu đồng) lên 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng chẵn).
  •  Ngày 25/01/2013, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 384/UBCKNN-QLPH.
  • Ngày 30/10/2014, VĐL nâng lên 150.000.000.000 đông.
  • Ngày 27/1/2016, VĐL nâng lên 300.000.000.000 đồng.
  • Ngày 28/6/2016, Công ty thay đổi tên thành CTCP Đầu tư KSQ .
  • Ngày 21/11/2018, Công ty đổi tên thành CTCP CNC Capital Việt Nam.